Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Výsledky všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z 25.10.

č. Počúvanie (max.24b.) Čítanie (max.30b.) Preklad Voľná téma Celkovo
125987 nevyhovel (14b.) veľmi dobrý (24b.) veľmi dobrý (14ch.) nevyhovel (32ch.) nevyhovel
255568 nevyhovel (16b.) nevyhovel (19b.) dobrý (22ch.) dobrý (21ch.) nevyhovel
354262 veľmi dobrý (21b.) výborný (27b.) veľmi dobrý (9ch.) výborný (7ch.) výborný
355912 výborný (22b.) výborný (27b.) veľmi dobrý (10ch.) veľmi dobrý (12ch.) veľmi dobrý
481033 veľmi dobrý (19b.) dobrý (21b.) dobrý (18ch.) dobrý (22ch.) dobrý
542684 nevyhovel (16b.) výborný (28b.) výborný (7ch.) výborný (7ch.) veľmi dobrý
597532 dobrý (17b.) nevyhovel (19b.) dobrý (25ch.) veľmi dobrý (13ch.) dobrý
684531 veľmi dobrý (19b.) veľmi dobrý (24b.) dobrý (21ch.) nevyhovel (28ch.) dobrý


Výsledky základnej štátnej jazykovej skúšky z 25.10.

č. Počúvanie (max.22b.) Čítanie (max.30b.) Preklad Voľná téma Celkovo
121459 dobrý (15b.) dobrý (21b.) nevyhovel (27ch.) veľmi dobrý (15ch.) dobrý
486542 veľmi dobrý (17b.) dobrý (21b.) nevyhovel (32ch.) veľmi dobrý (16ch.) dobrý
568492 výborný (20b.) dobrý (21b.) dobrý (22ch.) dobrý (19ch.) dobrý


Informácie o postupových skúškach nájdete v záložke PRIHLÁŠKY


Jazykové skúšky


Základná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň B2
sjspb@sjspb.sk, kopecny@sjspb.sk, hamarova@sjspb.sk
Všeobecná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň C1-C2
sjspb@sjspb.sk, kopecny@sjspb.sk, hamarova@sjspb.sk


skúška z anglického jazyka pre pracovné prostredie
Môžete si u nás vyskúšať aj cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
sjspb@sjspb.sk
TOEIC jazykový audit
TOEIC Bridge
TOEIC názory na skúšku

TOEIC akreditácia
skúška z anglického jazyka pre štúdium v zahraničí
úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 hamarova@sjspb.sk
úrovne A2, B1, B2, C1 mirka.gajdosova@sjstrencin.sk
http://www.sjstrencin.sk/zd_zmp.php
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cambridge certifikát logo
  • eva.kutalova@sjstrencin.sk
  • 0901 918 353

        Termín skúšky na Goethe certifikát: 6.6.2019

           

        Termín skúšky Cambridge certifikát: 

        úroveň C1 - registrácia do 6.5.2019,  termín skúšky - 22.6.2019, cena. 197,-€


        Termíny štátnych jazykových skúšok a poplatky:

jesenný termín
základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 16.9.2019
písomná časť 25.10.2019
ústna časť 29.11.2019
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 16.9.2019
písomná časť 25.10.2019
ústna časť 29.11.2019
jarný termín

základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 31.3.2020
písomná časť 24.4.2020
ústna časť 28.5.2020
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 31.3.2020
písomná časť 10.5.2020
ústna časť 22.6.2020


Stiahnite si prihlášku na štátne jazykové skúšky (v prípade technických problémov si stiahnite starú verziu)

Bližšie informácie o priebehu a hodnotení štátnej jazykovej skúšky nájdete v skúšobnom poriadku.

Témy na ústne štátne jazykové skúšky:


Nemecký jazyk
Anglický jazyk


Základná štátna jazyková skúška 

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525-600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy. Základná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.  
 

Písomná časť skúšky pozostáva:  

- z náčuvu v rozsahu 2x2 minúty (asi 150 plnovýznamových slov). Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie. 
- z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...) 
- z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
- z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 1,5 strany formátu A4 rukopisného textu).

Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

- z práce s textom (v rámci prípravy, t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia
- z koverzačnej témy (sylaby z anglického a nemeckého jazyka)
- zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického a nemeckého jazyka)
- z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.
 
Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období - najneskôr do dvoch rokov.


 Všeobecná štátna jazyková skúška 

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 CEF.
Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta.
Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF. Druhému stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:
Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preklade a voľnej téme možno použiť slovník.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 
Ústna časť skúšky trvá najdlhšie 30 minút, dĺžka prípravy je 20 až 25 minút.