Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Informácie o postupových skúškach


Jazykové skúšky


Výsledky štátnej jazykovej skúšky z 21.5.2021. Konečný výsledok oznamujeme kandidátom e-mailom.

i.k. počúvanie text preklad voľná téma celkovo
121459 9b. dobrý 27b. veľmi dobrý nevyhovel výborný dobrý
125987 5b. nevyhovel 12b. nevyhovel nevyhovel nevyhovel nevyhovel
255568 11b. veľmi dobrý 28b. výborný veľmi dobrý výborný výborný
354262 10b. dobrý 29b. výborný veľmi dobrý výborný veľmi dobrý
355912 7b. nevyhovel 21b. nevyhovel nevyhovel nevyhovel nevyhovel
481033 8b. nevyhovel 26b. veľmi dobrý dobrý veľmi dobrý dobrý
486542 10b. dobrý 24b. dobrý veľmi dobrý dobrý dobrý
542684 10b. dobrý 25b. veľmi dobrý veľmi dobrý výborný veľmi dobrý
568492 9b. dobrý 25b. veľmi dobrý dobrý dobrý dobrý
597532 11b. veľmi dobrý 28b. výborný veľmi dobrý výborný výborný
644485 11b. veľmi dobrý 23b. dobrý nevyhovel dobrý dobrý
684531 14b. výborný 28b. výborný veľmi dobrý výborný výborný
985321 11b. veľmi dobrý 29b. výborný dobrý veľmi dobrý veľmi dobrý

Základná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň B2
sjspb@sjspb.sk
Všeobecná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň C1-C2
sjspb@sjspb.sk


skúška z anglického jazyka pre pracovné prostredie
Môžete si u nás vyskúšať aj cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
sjspb@sjspb.sk
TOEIC jazykový audit
TOEIC Bridge
TOEIC názory na skúšku

TOEIC akreditácia
skúška z anglického jazyka pre štúdium v zahraničí http://www.sjstrencin.sk/toeic-toefl.php
úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 hamarova@sjspb.sk
úrovne A2, B1, B2, C1 http://www.sjstrencin.sk/nemecky-certifikat.php?tab=prihl
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cambridge certifikát logo
       

        Termíny štátnych jazykových skúšok a poplatky:

jesenný termín
základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 16.9.2020
písomná časť 23.10.2020 v Trenčíne
ústna časť 27.11.2020 v Trenčíne
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 16.9.2020
písomná časť 23.10.2020 v Trenčíne
ústna časť 27.11.2020 v Trenčíne
jarný termín

základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 31.3.2021
písomná časť 30.4.2021 v Trenčíne
ústna časť pozor zmena 16.6.2021
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 31.3.2021
písomná časť 21.5.2021
ústna časť pozor zmena 16.6.2021

Stiahnite si prihlášku na štátne jazykové skúšky Vyplnenú prihlášku nám pošlite spolu s dokladom o zaplatení na sjspb@sjspb.sk

Bližšie informácie o priebehu a hodnotení štátnej jazykovej skúšky nájdete v skúšobnom poriadku.

Témy na ústne štátne jazykové skúšky:


Nemecký jazyk
Anglický jazyk


Základná štátna jazyková skúška 

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525-600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy. Základná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.  
 

Písomná časť skúšky pozostáva:  

- z náčuvu v rozsahu 2x2 minúty (asi 150 plnovýznamových slov). Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie. 
- z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...) 
- z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
- z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 1,5 strany formátu A4 rukopisného textu).

Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

- z práce s textom (v rámci prípravy, t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia
- z koverzačnej témy (sylaby z anglického a nemeckého jazyka)
- zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického a nemeckého jazyka)
- z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.
 
Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období - najneskôr do dvoch rokov.


 Všeobecná štátna jazyková skúška 

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 CEF.
Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta.
Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF. Druhému stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:
Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preklade a voľnej téme možno použiť slovník.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 
Ústna časť skúšky trvá najdlhšie 30 minút, dĺžka prípravy je 20 až 25 minút.