Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk

Informácie o postupových skúškach nájdete v záložke PRIHLÁŠKY


Jazykové skúšky


Základná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň B2
sjspb@sjspb.sk, kopecny@sjspb.sk, hamarova@sjspb.sk
Všeobecná štátna jazyková skúška (angličtina, nemčina)
úroveň C1-C2
sjspb@sjspb.sk, kopecny@sjspb.sk, hamarova@sjspb.sk


skúška z anglického jazyka pre pracovné prostredie
Môžete si u nás vyskúšať aj cvičný test na TOEIC certifikát. V prípade záujmu sa prihláste na sjspb@sjspb.sk alebo na 0911/128816
cena cvičného testu je 5,- €, test trvá 2 hodiny
sjspb@sjspb.sk
TOEIC jazykový audit
TOEIC Bridge
TOEIC názory na skúšku

TOEIC akreditácia
skúška z anglického jazyka pre štúdium v zahraničí
úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 hamarova@sjspb.sk
úrovne A2, B1, B2, C1 mirka.gajdosova@sjstrencin.sk
http://www.sjstrencin.sk/zd_zmp.php
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cambridge certifikát logo
  • eva.kutalova@sjstrencin.sk
  • 0901 918 353

        Termín skúšky na Goethe certifikát: 6.6.2019

           

        Termín skúšky Cambridge certifikát: 

        úroveň C1 - registrácia do 6.5.2019,  termín skúšky - 22.6.2019, cena. 197,-€


        Termíny štátnych jazykových skúšok a poplatky:

jesenný termín
základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 16.9.2019
písomná časť 25.10.2019
ústna časť 29.11.2019
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 16.9.2019
písomná časť 25.10.2019
ústna časť 29.11.2019
jarný termín

základná
anglický jazyk
poplatok:
90,- €
termín prihlásenia do 31.3.2020
písomná časť 24.4.2020
ústna časť 28.5.2020
všeobecná
anglický jazyk
poplatok:
100,- €
termín prihlásenia do 31.3.2020
písomná časť 10.5.2020
ústna časť 22.6.2020


Stiahnite si prihlášku na štátne jazykové skúšky (v prípade technických problémov si stiahnite starú verziu)

Bližšie informácie o priebehu a hodnotení štátnej jazykovej skúšky nájdete v skúšobnom poriadku.

Témy na ústne štátne jazykové skúšky:


Nemecký jazyk
Anglický jazyk


Základná štátna jazyková skúška 

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525-600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy. Základná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.  
 

Písomná časť skúšky pozostáva:  

- z náčuvu v rozsahu 2x2 minúty (asi 150 plnovýznamových slov). Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie. 
- z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...) 
- z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
- z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 1,5 strany formátu A4 rukopisného textu).

Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.

Ústna časť skúšky pozostáva:

- z práce s textom (v rámci prípravy, t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia
- z koverzačnej témy (sylaby z anglického a nemeckého jazyka)
- zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického a nemeckého jazyka)
- z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.
 
Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období - najneskôr do dvoch rokov.


 Všeobecná štátna jazyková skúška 

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 CEF.
Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta.
Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF. Druhému stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:
Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preklade a voľnej téme možno použiť slovník.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 
Ústna časť skúšky trvá najdlhšie 30 minút, dĺžka prípravy je 20 až 25 minút.