Jazyková škola Trenčín

elokované pracovisko Považská Bystrica
Jesenského 259/6
017 01 Považská Bystrica

 

0911 / 128 816 

sjspb@sjspb.sk 

Poplatky na šk. rok 2018/2019
Kurz
4 hod. týždenne
(spolu 140 vyuč. hodín) 
zápisné
(potrebné zaplatiť každý školský rok)
školné 1. polrok
september - január
školné 2. polrok
február - jún
spolu poplatok za postupový test
termín úhrady pri zápise pri zápise od 1. januára
do 31. januára
pri prihlásení sa na test
DOSPELÍ 10,- € 125,- 125,- 1,86 € za vyučovaciu hodinu 3,30 €
ŠTUDENTI SŠ, VŠ a ŽIACI ZŠ 10,- € 75,- 75,- 1,14 € za vyučovaciu hodinu

Kurz
2 hod. týždenne
(spolu 70 vyuč. hodín - konverzácia, obchodná angličtina, ...) 
zápisné
(potrebné zaplatiť každý školský rok)
školné 1. polrok
september - január
školné 2. polrok
február - jún
spolu poplatok za postupový test
termín úhrady pri zápise pri zápise od 1. januára
do 31. januára
pri prihlásení sa na test
DOSPELÍ 10,- € 62,50 62,50 1,93 € za vyučovaciu hodinu 3,30 €
ŠTUDENTI  10,- € 37,50 37,50 1,21 € za vyučovaciu hodinu

Študentom vysokých škôl do 25 rokov (denné štúdium) bude uznaná študentská zľava po odovzdaní potvrdenia o návšteve školy a potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavkov na dieťa. Zľavu uznávame len v aktuálnom školskom roku.

Ak budete chcieť zaplatiť zápisné a školné faktúrou, napíšte nám prosím e-mail so žiadosťou o vystavenie faktúry a s fakturačnými údajmi ešte pred zaplatením.

Poplatok za štúdium  je možné zaplatiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu:
                        IBAN:
SK1481800000007000506804 
variabilný symbol :     09012019 /platba za september 2018 až január 2019/ 
                              02062019
/
platba za február až jún 2019/
špecifický symbol:      02 pre kurzy v Považskej Bystrici
                                       
03 pre kurzy v Púchove
správa pre prijímateľa : meno a priezvisko poslucháča, ročník, jazyk (ročník uvádzať nemusíte, ak ste ešte neabsolvovali postupovú skúšku)

Poplatok za základnú štátnu jazykovú skúšku: 90,- €
Poplatok za všeobecnú štátnu jazykovú skúšku: 100,- €
 
Poplatok za štátnu jazykovú skúšku v jarnom termíne je možné zaplatiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom do 31. marca, v jesennom termíne do 16.septembra na účet: 7000506804/8180
IBAN: SK1481800000007000506804 
variabilný symbol:  16092018 (jesenný termín) / 31032019 (jarný termín)
špecifický symbol:  02
správa pre prijímateľa : meno a priezvisko poslucháča, kód skúšky (AZ - angličtina základná, AV - angličtina všeobecná, NZ - nemčina základná, NV - nemčina všeobecná)
 
Na poplatok za štátnu jazykovú skúšku sa nevzťahuje študentská zľava.